การพัฒนาตนเอง

เข้าร่วมอบรม
1.โครงการการอบรมหลักสูตร retreat "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" ระดับคณะ และสถาบัน มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา2565 ในวันที่ 8มิ.ย.2566

2.โครงการประกวด Best stimulation award คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช ในวันที่18-19พ.ค.2566

3.ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในวันที่ 20 พ.ค.2566

4.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA" ในวันที่ 5เม.ย. 2566

5.อบรท EdPEx Criteria Training  มรภ.สวนสุนันทาในวันที่23 มี.ค.2566