Available courses

ข่าวและประกาศของเว็บ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

by Lect. Tanawat Ruamsook -
28 เมษายน 2565 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในระดับดีมาก 
สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล 
ประจำปี 2564

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

นำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

by Lect. Tanawat Ruamsook -

ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ร่วมกับ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Attachment S__7225405.jpg

นวัตกรรมการวิจัย

by Lect. Tanawat Ruamsook -

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทดลองใช้นวัตกรรม "กระดานชนวน...ชวนเลิกบุหรี่"กระดานชนวน ... ชวนเลิกบุหรี่

Older topics...